पचराैता नगरपालिका

हवलदार (नगरप्रहरी)

पचराैता नगरपालिका

हवलदार (नगरप्रहरी)

हवलदार (नगरप्रहरी)

पचराैता नगरपालिका

बेनौली बारा, नेपाल
Experience: More than or equals to 1 year
Source: Nagarik Newspaper

हवलदार (नगरप्रहरी)

Basic Job Information

Job Category: Others
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Contract
Apply Before(Deadline): Jan. 10, 2020, 5 p.m. (6 months ago)

हवलदार (नगरप्रहरी)

अावश्यक याेग्यता :

 • मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था बाट SLC/SEE उतिर्ण गरेकाे

विज्ञापन नं. : ०५/२०७६/७७
संख्या : १ जना
लाग्ने दस्तुर : रू १०००।-

Applying Procedure

योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुले यो सुचना प्रकाशित भएको मितीले १५ दिन भित्र राजश्व तिरेको रसिद सहित दरखास्त दिनु हुन सम्बन्धित सबैको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ।

द्रष्टब्य :

 • परीक्षाको किसिम : शारिरिक परिक्षण ,लिखित तथा मौखिक अन्तरबार्ता
 • उमेर हद : १८ बर्ष पुरा भई २४ बर्ष ननाघेको
 • आवेदन बुझाउने स्थान : पचरौता नगरपालिकाको कार्यालय बेनौली बारा
 • आवेदन दिनु पर्ने अन्तिम मिती : २०७६।०९।२५ गते सम्म तथा अन्तिम दिन बिदा परेमा सो को भोलि पल्ट सम्म
 • पेश गर्नु पर्ने आवश्यक कागजातहरु : उम्मेदवारको व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र, नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र, अनुभवको प्रमाण पत्र, दस्तुर बुझाएको नगदी रसिद तथा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय नपाएको सिफारिस पत्र, राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, आतंकारी संगठनको सदस्य नरहेको, आँखा माइनस २ वा प्लस २ भन्दा बढी कमजोर नभएको
 • उचाई छाती र तौल : पुरुष (उचाई घटीमा ५ फिट २ इन्च,छाती ३१-३३, तौल ५० के.जी.) महिलाः (उचाई घटीमा ५ फिट, तौल ४२ के.जी)
 • सम्पर्क मिती: २०७६।०९।२८ गते सोमबार तथा परिक्षा मिती सम्पर्क मितीकै दिन तोकिनेछ
 • अन्य प्रचलित कानुनद्वारा अयोग्य नभएको
 • सम्पर्क न. ९८५५०४८४६४
 • दस्तुर रकम नगरपालिकाको राजश्व शाखामा बुझाइ सक्कल भौचर पेश गर्नु पर्नेछ
 • सुचनामा उल्लेखित भए बाहिरका अन्य कुराहरुप्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजक्त्तवमा रहेको करारमा कर्मचारी सिफारिस गर्न उम्मेदवार छनौट तथा सिफारिस समितीले निर्धारण गरे बमाेजिम हुनेछ

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE