साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

मुख्य प्रवन्धक अधिकृत प्रथम तह

साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

मुख्य प्रवन्धक अधिकृत प्रथम तह

मुख्य प्रवन्धक अधिकृत प्रथम तह

साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

केन्द्रीय कार्यालय, सुबिधानगर, काठमाडौं, नेपाल
Experience: More than or equals to 5 years
Source: Kantipur Newspaper

मुख्य प्रवन्धक अधिकृत प्रथम तह

Basic Job Information

Job Category: Banking / Insurance /Financial Services
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Jan. 27, 2020, 5 p.m. (5 months, 2 weeks ago)

मुख्य प्रवन्धक अधिकृत प्रथम तह

विज्ञापन नं. ०४/२०७६/०७७
तह १०
खुल्ला र समावेशी 
खुल्ला १
महिला ० 
परीक्षा दस्तुर १,२००/- 
काम गर्नु पर्ने कार्यालय : केन्द्रीय कार्यालय

न्यूततम शैक्षिक योग्यता/ वाञ्छनीय योग्यता

(क) बाणिज्यशास्त्र वा व्यवस्थापन वा अर्थशास्त्र वा विज्ञान वा कृषि विज्ञान विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी बैंक वा वित्तीय सस्थाहरूमा अधिकृतस्तरमा कम्तिमा ५ वर्ष काम गरेको वा (ख।कुनै विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी बैंक वा वित्तीय संस्थाहरूमा अधिकतस्तरमा कम्तिमा ७ वर्ष काम गरेको वा (ग) चाटर्ड एकाउण्टेण्ट उत्तीर्ण भई आइक्यान (ICAN) को सदस्यता प्राप्त गरेको र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त बैंक तथा बित्तीय सस्थामा कम्तिमा ५ वर्ष काम गरेको वा (घ) वाणिज्यशास्त्र वा व्यवस्थापन वा अर्थशास्त्र विषयमा स्तातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थामा अधिकतस्तरमा कम्तिमा ७ वर्ष काम गरेको ।

उमेर  ३० वर्ष पुरा भइ ४५ वर्ष


Applying Procedure

नोटः

१. परीक्षा हुने मिति र स्थान : सम्बन्धित उम्मेववारहरूको मोबाइलमा SMS गरी पठाउनुको साथै यस वित्तीय संस्थाको Website र सूचना पाटीमा सूचना  प्रकाशन गरी जानकारी गराइने छ ।

२. परीक्षाको किसिम : तह ७, ९ र ० को लागि लिखित, कौशल : गुणमापक परीक्षण (Competency) तथा अन्तर्वार्ता र सहायकस्तर पदका लागि लिखित, कम्प्युटर सम्बन्धी प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ता ।

३. तलब भत्ता तथा सुबिधा : वित्तीय संस्थाको नियम अनुसार ।

४. परीक्षण काल अवधि : पुरुष कर्मचारीको हकमा १ वर्ष र महिला कर्मचारीको हकमा ६ महिना ।

१. उमेरको हद : महिला आवेदक र यस वित्तीय संस्थाको शेयरधनी साना किसान सहकारी संस्था लि.मा कार्यरत कर्मचारीको हकमा उपर्युक्त उल्लिखित उमेरको हदमा ५ वर्ष थप गरी कायम गरिने छ, यस वित्तीय संस्थाका स्थायी वा करारमा कामकाज गरिरहेका कर्मचारीको हकमा उमेरको हद लाग्ने छैन ।

६. खुला र महिला समावेशी दुबै तर्फ दरखास्त दिने उम्मेदवारले अधिकृतस्तर पदका लागि रू ५००।- (पाँच सय) थप दस्त्रुर  बुभ्राउनु पर्नेछ ।

७. उपर्धुक्त विज्ञापन अनुसार समान पद र श्रेणीका लिखित परीक्षाहरू एउटै मिति र समयमा सञ्चालन हुनेछन्‌ । अन्य कुराको हकमा वित्तीय संस्थाको नियम अन्‌सार हुनेछ ।

८. सबै पदहरूको पाठ्यक्रम तथा अनलाइनबाट फाराम भर्ने एवं परीक्षा दस्तुर बुक्ताउने विधि पस लघुबित्त संस्थाको वेबसाइट www.skbbl.com.np बाट प्राप्त गर्ने सकिने छ।

पदपूर्ति समिति,
साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.
(साविकको नाम : साना किसान बिकास बैंक लि.)
केन्द्रीय कार्यालय, सुबिधानगर, काठमाडौं, नेपाल

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE