मेरिङदेन गाँउपालिका

अ.न.मी.

मेरिङदेन गाँउपालिका

अ.न.मी.

अ.न.मी.

मेरिङदेन गाँउपालिका

ताप्लेजुङ, नेपाल
Experience: More than or equals to 2 years
Source: Nagarik Newspaper

अ.न.मी.

Basic Job Information

Job Category: Healthcare / Pharma / Biotech / Medical / R&D
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 3 ]
Employment Type: Full Time
Offered Salary: NRs. 20,000.00 Monthly
Apply Before(Deadline): Jan. 10, 2020, 5 p.m. (5 months, 3 weeks ago)

अ.न.मी.

वि.न. : १०८/०७६-०७
किसिम : खुला
पद : अ.न.मी.
समुह : कम्युनिटी नर्सिङ
तह : सहायक चाैथाे
सेवा : स्वास्थ्य
माग संख्या : ३ (तीन)

आवश्यक न्यनतम योग्यता :

  • मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट हे.अ. र अ.न.मी.कोर्स उतिर्ण भएको वा सो भन्दा माथि
  • दरखास्त दिने मितिमा १८ बर्ष पूरा भई ४५ बर्ष ननाघेको हुनुपर्ने

करार अवधी : २०७७ साल आषाढ मसान्तसम्म (कार्य सम्पादनको आधारमा म्याद थप हुने)

तलब : रु. २०००००।-

आवश्यक कागजातहरु :

  • नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी १ (एक) प्रति
  • पासपोर्ट साईजको फोटो १ (एक) प्रति
  • सम्पूर्ण शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरुको प्रतिलिपी १/१ प्रति
  • सम्बन्धित परिषद्‌ दर्ता भएको प्रमाणपत्र
  • एन.सी.सी. बैंक मेरिङदेन शाखाको खाता नं. १५३०००००००१०१ मा दस्तुर बुझाई सोको भौचर
  • कार्य अनुभव र तालिम भए सोको प्रमाणपत्र प्रतिलिपी १/१ प्रति

(सम्पूर्ण प्रमाणपत्रहरु आफैले प्रमाणित गर्ने र ईमेल गर्ने उम्मेद्वारले स्क्यान गरी पेश गर्नुपर्ने छ ।

आवेदन दस्तुर : अ.न.मी. पदका लागि रु. ४००।- (चार सय मात्र)

काम गर्नुपर्ने स्थान : कार्यालयले तोकेको स्वास्थ्य चौकीमा

परीक्षाको किसिम : लिखित (वस्तुगत) तथा अन्तर्वार्ता

Applying Procedure

ईच्छुक नेपाली नागरिकले प्रथम पटक सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र दरखास्त पेश गर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । दरखास्तको लागि कार्यालयको website:www.meringdenmun.gov.np बाट दरखास्त फाराम डाउनलोड गरी [email protected] मा ईमेल वा कार्यालयमा दरखास्त दिनसकिनेछ । प्रारम्भिक योग्यताक्रम सम्बन्धी मापदण्ड वेबसाइटमा हेर्न सकिनेछ ।

दरखास्त दिने अन्तिम मिति : २०७६।०९।२३ गते

दोब्बर दस्तुर सहित दरखास्त दिने मिति : २०७६/१०/०१ गते

तोकिएको मापदण्ड बमोजिम प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन: २०७६।१०।०२ गते

परीक्षा मिति र स्थान : मिति २०७६।१०।०७ र ०८ गते क्रमश लिखित र अन्तर्वार्ता परीक्षा हुनेछ ।

अन्य कुराहरू प्रचलित कानून तथा कार्यालयको निर्णयानुसार हुनेछ र थप जानकारीका लागि ९८५११९१०२४ मा सम्पर्क राख्नुहोला ।

सदस्य सचिव

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE