मकालु गाँउपालिका

राेजगार संयाेजक

मकालु गाँउपालिका

राेजगार संयाेजक

राेजगार संयाेजक

मकालु गाँउपालिका

संखुवासभा, नेपाल
Source: Nagarik Newspaper

राेजगार संयाेजक

Basic Job Information

Job Category: General Mgmt. / Administration / Operations
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Contract
Apply Before(Deadline): Jan. 8, 2020, 5 p.m. (6 months ago)

राेजगार संयाेजक

श्रेणी : स्थानीय सेवाकाे छैठाै तह सरह
पद : राेजगार संयाेजक
पद संख्या : १
सुचना : १/०७६-७७

आवश्यक योग्यता:

  • उम्मेदवारको उमेर हदः दरखास्त दिने अन्तिम मिति सम्म २१ वर्ष पूरा भई ४५ वर्ष ननाघेको नेपाली नागरिक
  • नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तिमा स्नातक तह वा सो सरह उतीर्ण गरेको
  • सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी कुनै कारवाहीमा नपरेको
  • नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार नठहरिएको

सेवा सुविधाः रोजगार संयोजकको पदपुर्ति र सेवा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ बमोजिम हुनेछ ।


Applying Procedure

आवेदन दस्तुर: रु १,१०००/००
छनौट प्रकयाः रोजगार संयोजकको पदपुर्ति र सेवा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ बमोजिम हुनेछ ।
करार सम्झौता र अवधिः एक आर्थिक वर्ष।
दरखास्त दिनुपर्ने अन्तिम मितिः २०७६/०९/२३
फारम पाईने र दरखास्त दिनुपर्ने स्थानः मकालु गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Job Action

Similar Jobs

  • Operations Manager
  • Renowned International Training Institute
  • Deadline: 20 hours from now | Views: 2477

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE