खप्तड छेदेदह गाँउपालिका

राेजगार संयाेजक

खप्तड छेदेदह गाँउपालिका

राेजगार संयाेजक

राेजगार संयाेजक

खप्तड छेदेदह गाँउपालिका

डाेगडी, बाजुरा, नेपाल
Experience: More than or equals to 1 year
Source: Nagarik Newspaper

राेजगार संयाेजक

Basic Job Information

Job Category: General Mgmt. / Administration / Operations
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Contract
Apply Before(Deadline): Jan. 8, 2020, 5 p.m. (6 months ago)

राेजगार संयाेजक

आवश्यक शैक्षिक योग्यता:

  • मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट स्नातक तह वा सो सरह उर्तीण, गरेको ।
  • दरखास्त दिने अन्तिम मितिमा २१ वर्ष पुरा भई ४५ वर्ष ननाघेको। .
  • भविष्यमा सरकारी सेवाका लागी अयोग्य ठहरिनेगरी कुनै कारबाही नभएको ।
  • नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार नठहरिएको।
  • दरखास्त दस्तुर रु. १०००/-

Applying Procedure

ईच्छुक नेपाली नागरिकहरुलाई यो सूचना प्रकाशित भएको मितिबाट १५(पन्ध) दिन भित्र दरखास्त पेश गर्नहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Job Action

Similar Jobs

  • Operations Manager
  • Renowned International Training Institute
  • Deadline: 1 day, 8 hours from now | Views: 2384

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE