राेजगार संयाेजक

मेरिङदेन गाँउपालिका

ताप्लेजुङ, नेपाल
Source: Nagarik Newspaper

राेजगार संयाेजक

Basic Job Information

Job Category: General Mgmt. / Administration / Operations
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Contract
Apply Before(Deadline): Jan. 8, 2020, 5 p.m. (1 week, 6 days ago)

राेजगार संयाेजक

पदः रोजगार संयोजक (अधिकृत छैठौं तह)
माग संख्याः १ (एक)
आवश्यक न्यूनतम योग्यता:

  • मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट स्नातक तह वा सो सरह उत्तिर्ण गरेको
  • दरखास्त दिने मितिमा २१ वर्ष पुरा भई ४५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने

करार अवधिः २०७७ साल आषाढ मसान्तसम्म (नविकरण हुन सक्ने)
तलब: नेपाल सरकारको नियमानुसार
आवश्यक कागजातहरुः

  • नेपाली, नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी १ (एक) प्रति
  • पासपोर्ट साइजको फोटो १ (एक) प्रति
  • शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरुको प्रतिलिपी १र१ प्रति
  • कार्य अनुभव र तालिम भए सोको प्रमाणपत्र प्रतिलिपी १र१ प्रति
आवेदन वस्तुरः रु. १,०००/- (एक हजार मात्र)
परीक्षाको किसिमः लिखित र कम्प्युटर सीप परीक्षण
प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूचीमा प्रकाशनः२०७६/०९/२५ गते
परीक्षा मिति र स्थानः पछि सूचना प्रकाशन गरिनेछ

Applying Procedure

योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकले प्रथम पटक सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र दरखास्त पेश गर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। दरखास्तका लागि कार्यालयको website:www.meringdenmun.gov.np बाट अनुसूची-१ र २ डाउनलोड गर्न सकिनेछ ।

अन्य कुराहरु रोजगार संयोजकको पदपूर्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ बमोजिम हुनेछ र थप जानकारीका लागि कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुहोला ।

सदस्य सचिव


Job Action

TO APPLY: For this job, please follow the applying procedure.


Register Now

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE