रोलर अपरेटर

सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका

सल्लेरी साेलुखुम्बु
Experience: Less than 1 year
Source: Nagarik Newspaper

रोलर अपरेटर

Basic Job Information

Job Category: Others
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Dec. 3, 2019, 5 p.m. (1 week, 3 days ago)

रोलर अपरेटर

शैक्षिक योग्यता र अनुभव

  • नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी 
  • २१ वर्ष पूरा भई ३५ वर्ष ननाधेको
  • मान्यता प्राप्त निकायको सवारी चालक (लाईसेन्स) प्राप्त
  • अन्य प्रचलित कानूनद्वारा अयोग्य नठहरिएको

(नाेट :  पेश गरिने सबै कागजातकाे प्रतिलिपीको पछाडी उम्मेदवार स्वयंले हस्ताक्षर गरी प्रमाणित गर्ने) 

Applying Procedure

योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध) दिनभित्र दिनको २:०० बजेसम्म नियमानुसार राजश्व तिरेको रसिद सहित दरखास्त दिन हुन सम्वन्धित सवैको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । यसको फाराम, दरखास्त दस्तुर, कार्य विवरण, पारिश्रमिक, सेवाका शर्तहरू सहितको विस्तृत विवरण कार्यालय समय भित्र कार्यालयको प्रशासन शाखाबाट वा नगरपालिकाको वेबसाइट www.solududhkundamun.gov.np बाट प्राप्त गन सक्नु हुनेछ।

सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सल्लेरी साेलुखुम्बु 
प्रदेश नं. १, नेपाल

Job Action

TO APPLY: For this job, please follow the applying procedure.


Register Now

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE