सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका

सूचना प्रविधि अधिकृत

सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका

सूचना प्रविधि अधिकृत

सूचना प्रविधि अधिकृत

सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका

सल्लेरी साेलुखुम्बु
Experience: More than or equals to 1 year
Source: Nagarik Newspaper

सूचना प्रविधि अधिकृत

Basic Job Information

Job Category: IT & Telecommunication
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Dec. 3, 2019, 5 p.m. (6 months ago)

सूचना प्रविधि अधिकृत

शैक्षिक योग्यता र अनुभव 

  • नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी - १ थान
  • सूचना प्रविधि अधिकृतका लागि (सूचना प्रविधिमा IT) मा स्नातक तह उर्त्तीण गरेको प्रमाणपत्र प्रतिलिपी 
  • २१ वर्ष पूरा भइ ३५ वर्ष ननाघेको
  • मान्यता प्राप्त निकायको प्रमाणपत्र आवश्यक भएमा सोको प्रमाणपत्र प्रतिलिपी
  • अन्य प्रचलित कानूनद्वारा अयोग्य नठहरिएको
  • आदिबासी जनजाती, महिला, देलित, अपाङ्ग, मधेशी तथा अन्यको हकमा समावेशीको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
  • कार्यानुभवको प्रमाणित प्रतिलिपी
  • प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम विभिन्न काउन्सिल वा परिषद्‌ वा अन्यमा दर्ता भएको प्रमाणित प्रतिलिपी

Applying Procedure

योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध) दिनभित्र दिनको २:०० बजेसम्म नियमानुसार राजश्व तिरेको रसिद सहित दरखास्त दिन हुन सम्वन्धित सवैको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । यसको फाराम, दरखास्त दस्तुर, कार्य विवरण, पारिश्रमिक, सेवाका शर्तहरू सहितको विस्तृत विवरण कार्यालय समय भित्र कार्यालयको प्रशासन शाखाबाट वा नगरपालिकाको वेबसाइट www.solududhkundamun.gov.np बाट प्राप्त गन सक्नु हुनेछ।

सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सल्लेरी साेलुखुम्बु 
प्रदेश नं. १, नेपाल

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE