राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लि.

सहायक "ख"

राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लि.

सहायक "ख"

सहायक "ख"

राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लि.

Kathmandu
Source: Gorkhapatra Newspaper

सहायक "ख"

Basic Job Information

Job Category: General Mgmt. / Administration / Operations
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 14 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Dec. 5, 2019, 5 p.m. (10 months, 3 weeks ago)

सहायक "ख"

विज्ञापन नं. ः ७ / २०७६ / ७७ 

तह ः

समुह ः 

 • खुला (८)
 • महिला (२)
 • अा.ज. (२)
 • मधेशी (१)
 • दलित (१)

आवश्यक न्युनतम शैक्षिक योग्यता र अनुभव : 

 • मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट लेखा वा सूचना प्रविधि मुख्य विषय लिई १०+२ वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको ।

१. सेवाको किसिम : स्थायी ।

२. तलब, सुविधा तथा अन्य सेवाका शर्त : राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड कर्मचारी सेवा, सर्त सम्बन्धी विनियमावली २०७४ (संशोधन समेत लागू हुनेछ) ।

३. उमेरको हद : दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्म अधिकृतस्तरका लागि २१ वर्ष पुरा भई ३५ वर्ष ननाघेको, सहायकस्तर पदका लागि १८ वर्ष पुरा भई ३५ वर्ष ननाघेको, तर महिला र अपाङ्ग उम्मेदवारको हकमा उमेरको माथिल्लो हद ४० वर्ष ननाघेको । यस कम्पनी लि.मा कार्यरत स्थायी बहालवाला कर्मचारीलाई उल्लेखित उमेरको हद लाग्ने छैन ।

४. परीक्षण काल : १ वर्ष । महिलाको हकमा ६ महिना ।

५. परीक्षाको किसिम : लिखित तथा अन्तर्वार्ता हुनेछ । साथै, विज्ञापन नं. ४, ५, ६, ७, ८ र ९ को लागि कम्प्युटर सीप परीक्षण सम्बन्धी परीक्षा समेत लिइनेछ ।

६. दरखास्त फाराम पाइने तथा बुझाउने स्थान : कम्पनी लि.को प्रधान कार्यालय, जनशक्ति व्यवस्थापन विभाग, रामशाहपथ, काठमाडौँ । दरखास्त फारम यस कम्पनी लि.को website : http://www.rbcl.com.np  बाट Download गर्न सकिनेछ ।

७. दरखास्त बुझाउने अन्तिम म्याद : यो सूचना गोरखापत्र दैनिकमा प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले २१ दिन (२०७६/०८/१२) भित्र र दोव्वर दस्तुर तिरी पहिलो म्याद समाप्त भएको मितिले ७ दिन (मिति २०७६/०८/१९) भित्र दरखास्त बुझाउन सकिनेछ ।

९. परीक्षा शुल्क : तह ४ र ५ का पदका लागि रु. ५००/– (पाँच सय) र तह–६ र ७ का पदका लागि रु. ८००/– (आठ सय)

१०. दरखास्त फारम दस्तुर : रु. १००/– (एक सय) यस कम्पनी लि.को website बाट Download गरेको दरखास्त फारामको हकमा समेत सोही बमोजिम शुल्क जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

११. समावेशी समूहका लागि थप दस्तुर : तह ४ र ५ का पदका लागि प्रत्येक समूहमा थप रु.२००/– (दुई सय) र तह–६ वा सो भन्दा माथिल्लो तहको पदका लागि प्रत्येक समूहमा थप रु. ३००/– (तीन सय)

१२. परीक्षा हुने मिति र केन्द्र : उपरोक्त पदहरुको लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोगवाट संचालन हुनेछ । लिखित परीक्षा हुने मिति र परीक्षा केन्द्र पछि प्रकाशित गरिनेछ ।

१३. सम्पर्क मिति र स्थान : २०७६ पौष ४ गते राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको प्रधान कार्यालय रामशाहपथ, काठमाडौं ।

Applying Procedure

द्रष्टव्यः

क) दरखास्त फाराम र परीक्षा सम्बन्धी शुल्क वा दस्तुर कम्पनी लि.को कृषि विकास बैंक लिमिटेडको चल्ती खाता नं. ०१००२००००२८६७०१६ मा जम्मा गरी सोको भौचर दरखास्त फारामका साथ पेश गर्नुपर्नेछ । रकम जम्मा भौचरमा केरमेट नभएको र आवेदकको नाम स्पष्ट उल्लेख भएको हुनुपर्नेछ ।

ख) तह ४ सहायक “ख”, तह ५ सहायक “क”, तह ६ सहायक व्यवस्थापक र तह ७ नायव व्यवस्थापक पदको परीक्षामा सफल हुने उम्मेदवारहरुलाई अन्तिम योग्यताक्रमका आधारमा शाखागत रुपमा छनौट सूची प्रदान गरि नियुक्ति गरिनेछ । सुरु नियुिक्त भएको शाखा कार्यालयमा न्यूनतम ५ वर्ष सेवा गर्नुपर्नेछ । 

ग) खुला तथा समावेशी तर्फको लागि एउटै दरखास्त पेश गरे पुग्नेछ । साथै समावेशी तर्फ एक भन्दा वढी समूहमा  दरखास्त दिने भएमा समूह अनुसार छुट्टा छुट्टै दस्तुर लाग्नेछ । 

घ) उपरोक्त पदहरुको खुला तथा समावेशी समुहको एउटै परीक्षा हुनेछ ।

ड.) दरखास्त फाराम, पाठ्यक्रम तथा अन्य जानकारीको लागि यस कम्पनी लि.को  website : http://www.rbcl.com.np मा हेर्न सकिनेछ ।

च) समावेशी समूहमा भएको बिज्ञापनमा उपयुक्त उम्मेदवार उपलव्ध हुन नसकेमा त्यस्तो पद सोही वर्ष खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमा समावेश गरिनेछ ।

पुनश्चः

समावेशी तर्फका आवेदकहरुले पेश गर्नुपर्ने थप कागजातहरु :

क) आदिवासी/जनजातिको हकमा नेपाल आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनमा सूचीकृत भएको जातिको हकमा सो सूचीका आधारमा, तर नेपाल आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनमा सूचीकृत भएको जातिभित्र एकभन्दा वढी थरहरु भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सूचीकृत भएको जातिभित्रको थर भनी प्रमाणित गराई दरखास्त साथ पेश गर्नुपर्नेछ ।

ख) दलितका हकमा राष्ट्रिय दलित आयोगबाट सूचीकृत भएको जातिको हकमा सोही सूचीको आधारमा, तर राष्ट्रिय दलित आयोगबाट सूचीकृत भएको जातिभित्र एक भन्दा वढी थरहरु भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सूचीकृत भएको जातिभित्रको थर भनी प्रमाणित गराई दरखास्त साथ पेश गर्नुपर्नेछ ।

ग) अपाङ्गको हकमा स्वीकृत चिकित्सकको सिफारिसमा तोकिएको निकायबाट अपाङ्गता प्रमाणित गरेको आधारमा ।

घ) मधेशीका हकमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोके बमोजिमको संस्थाबाट मधेशी भनी प्रमाणित गरेको आधारमा, तर नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी संस्था नतोकेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मधेशी भनी प्रमाणित गराई दरखास्त साथ पेश गर्नुपर्नेछ ।

ङ) पिछडिएको क्षेत्रको हकमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड कर्मचारी सेवा, सर्त सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ६ (३) को स्पष्टीकरण (क) मा उल्लेख भएका जिल्लामा स्थायी बसोवास उल्लेख गरी सम्बन्धित जिल्लाबाट प्राप्त गरिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट हाल सोही स्थानमा स्थायी बसोवास भएको प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ ।

पदपूर्ति समिति
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लि.
रामशाहपथ, काठमाण्डाै 

Job Action

Similar Jobs

 • Farm Manager
 • IMS Agro
 • Deadline: 2 weeks, 3 days from now | Views: 1622

Most Viewed Jobs

 • Finance Officer
 • Tech World Distribution
 • Deadline: 2 weeks, 1 day from now | Views: 2748
 • Consultant
 • USAID’s Sajhedari – Support to Federalism (S…
 • Deadline: 4 days, 11 hours from now | Views: 2494
job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE