नेपाल राष्ट्र बैक

सहायक निर्देशक (लेखा/लेखापरिक्षण)

नेपाल राष्ट्र बैक

सहायक निर्देशक (लेखा/लेखापरिक्षण)

सहायक निर्देशक (लेखा/लेखापरिक्षण)

नेपाल राष्ट्र बैक

काठमाण्डाै
Experience: More than or equals to 1 year
Source: Gorkhapatra Newspaper

सहायक निर्देशक (लेखा/लेखापरिक्षण)

Basic Job Information

Job Category: Banking / Insurance /Financial Services
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 8 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Nov. 14, 2019, 5 p.m. (6 months, 3 weeks ago)

सहायक निर्देशक (लेखा/लेखापरिक्षण)

विज्ञापन नं. १२/२०७६्
खुल्ला ३
महिला २
अा.ज १
मधेसी १
दलित १

तह/श्रेणी अधिकृत तृतिय/लेखा/लेखापरिक्षण
सेवा समुह प्रशाशन 

आवश्यक न्युनतम शैक्षिक याेग्यता

  • CA/ACCA/CPA परिक्षा उत्तीर्ण गरी नेपालको मान्यताप्राप्त विस्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर साेसरहको समक्षता प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ

उमेद्वारकाे उमेर 

  • दरखास्त दिने अन्तिम मिति (२०७६/०७/२८) सम्ममा २१ वर्ष पूरा भई ३५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ
  • महिला उम्मेदवारको हकमा उमेरको माथिल्लो हद ४० वर्ष ननाघेको हुनु पर्नेछ । यस बैंकको वहालवाला कर्मचारीहरूलाई उमेरको हद लाग्ने छैन ।

समावेशीको आधार : 

  • समावेशी आदिवासी / जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङग र पिछाडिएका समूहतर्फ फाराम भर्ने उम्मेदवारहरुले सम्बन्धित निकायले जारी गरेको प्रमाणपत्र पेश गर्नु पर्नेछ

तलब भत्ता तथा सुविधा : बैंकको नियमानुसार हुनेछ । 

परीक्षाकाे किसिम 

पूर्व-योग्यता, लिखित र अन्तर्वार्ता परीक्षाको माध्यमबाट साथै अन्तर्वार्ता परीक्षाको पाध्यमबाट उम्मेदवारको छनौट गरिनेछ । पूर्व-योम्यता र विषयगत लिखित परीक्षा सञ्चालन लोक सेवा आयोगले गर्नेछ । साथै, पूर्व-योग्यता र विषयगत लिखित परीक्षा काठमाडौंमा संचालन हुनेछ।

परिक्षणकाल अवधि 

  • महिला कर्मचारीलाई ६ महिना र पुरुष कर्मचारीलाई १ वर्ष

 निबुत्तभरण पाउने वा नपाउने :  निबुत्तभरण पाउने

परीक्षा दस्तुर  :

खुला समूहको लागि रू. ८00/- र  प्रत्येक समावेशी समूहमा सहभागी हुन थप रू. ३००।- (समावेशी समूहका लागि मात्र दरखास्त दिने भएमा कुनै एक समावेशी समूहका लागि रू. ८००/- तथा एक भन्दा बढी समावेशी समूहमा भरेमा प्रत्येक थप समावेशी समूहका लागि थप रू.३००।-)


Applying Procedure

 परीक्षा दस्तुर बुझाउने प्रक्रिया 

अनलाईन (Online) दरखास्त फाराम पेश गरेपश्वात्‌ प्राप्त Application Number अनुरूप बुझाउनु पर्ने परीक्षा दस्तुर E-Sewa, Phone Pay, RBB Mobile banking, Connect IPS ,मार्फत्‌ भुक्तानी गर्नुपर्नेछ Application Number र नाम उल्लेख नगरिएको तथा तोकिए बमोजिमको रकम जम्मा नगरेको अनलाईन Online) दरखास्त फाराम रीतपूर्वक नभएको मानिनेछैन।

पदस्थापन :

नियुक्त हुने कर्मचारीहरूलाई बैंकको आवश्यकता अनुसार केन्दीय कार्यालय उपत्यका बाहिरका कार्यालयहरूमा पदस्थापन गरिनेछ ।

सम्पर्क मिति : 

लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना मिति २०७६ /0८/२७ गते प्रकाशित गरिनेछ ।

अनलाईन (Online) दरखास्त फाराम भर्न नेपाल राष्ट बैकको Website : www.nrb.org.np को [email protected] भित्र गई त्यही राखिएको Online Application form Submission Portal बाट भर्न सक्निछ ।

अनलाईन (Online) दरखास्त फाराम भर्दा कुनै ट्रिविपा भएमा यस वैंकको टेलिफोन नं. ०१४४१९८०४, ०१४४१९८०५, ०१४४१९८०६, ०१४४१९८०७ एक्सटेन्सन नं.: १३७, १३८ र १४६ अथवा वस बैंकको ईमेल [email protected] मा सम्पर्क गरी बुझ्न सकिनेछ । 

यो सूचना तथा उपरोक्त पदहरुको पाठ्यक्रम यस बैकको  Website www.nrb.org.np मा राखिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैक

Job Action

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE