षडानन्द नगरपालिका

रिटर्नी स्वयंसेवक

षडानन्द नगरपालिका

रिटर्नी स्वयंसेवक

रिटर्नी स्वयंसेवक

षडानन्द नगरपालिका

दिङ्ला, भाेजपुर
Experience: More than or equals to 1 year
Source: Annapurna Post Newspaper

रिटर्नी स्वयंसेवक

Basic Job Information

Job Category: NGO / INGO / Social work
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 3 ]
Employment Type: Contract
Apply Before(Deadline): Oct. 16, 2019, 5 p.m. (7 months, 3 weeks ago)

रिटर्नी स्वयंसेवक

अावश्यक याेग्यता तथा अनुभव ः

न्युनतम कक्षा ८ पास गरी वैदेशिक रोजगार खाडी मुलुक र मलेसिया, मा गई कम्तीमा १ वर्ष वा सो भन्दा माथी काम गरेको अनुभब भएको, सुरक्षित बैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा काम गरेको र समाजिक कार्यमा रूचि भएको, स्ष्पट संचार क्षमता भएकोलाई प्राथमिकता दिईनेछ ।

कार्य अबधि : हाललाई १५ जुलाई २०२० सम्म, कार्यक्रमको आवश्यकता तथा कार्य सम्पादन अनुसार नवीकरण हुन सक्ने ।

कार्य अबधि : हाललाई १५ जुलाई २०२० सम्म, कार्यक्रमको आवश्यकता तथा कार्य सम्पादन अनुसार नवीकरण हुन सक्ने ।

तलव तथा अन्य सुविधा : कार्यक्रमको नियमानुसार ।

Applying Procedure

आवश्यक कागजातहरु : माथि उल्लेखित योग्यता पुगेका पुरुषको हकमा ३४ वर्ष, महिलाको हकमा ४0 वर्ष उमेर पुरा नभएका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुले नेपाली नागरिकताको फोटोकपी, अनुभवको प्रमाणपत्र कम्तीमा पति २ जना सन्दर्भ व्याक्तहरुको नाम र सम्पर्क फोन नम्बर सहितको व्याक्तगत विवरण तथा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी सहित आफुले आवेदन गर्ने चाहेको पद प्रष्ट रुपमा खुलाई सम्बन्धीत कार्यपालिकामा पेश गर्नु पर्नेछ । समय भन्दा पछि आएका आवेदनहरुको मूल्यांकन गरिने छैन ।

छनौट प्रक्रिया ः

प्रा्रम्भक छनौटमा परेका उम्मेदवारहरुलाई मात्र लिखित, मौखिक तथा प्रस्तुतीकरणको प्राक्रियामा समावेश गारिने छ । सम्बन्धीत स्थानीय तहको निर्णय नै आन्तम निर्णय हुनेछ । अवसरबाट बाञ्चितिकरणमा परेका समुदायहरु खास गरी, महिला, दालित, जनजाती, मधेशी तथा अल्पसंख्यक वर्गका उम्मेदवारहरुको समात्रैशीकरणको लागि सकारात्मक विभेदको प्रक्रया अबलम्बन गरिनेछ । 

दरखास्त दिने अन्तिम मिति : यो स्‌चना प्रर्काशत भएको मितिले १५ दिन भित्र ।

विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क ः

ठेगाना : षडानन्द नगर कार्यपालिकाको कार्यालय दिंङ्गला भोजपुर
सम्पर्क नम्बर : ०२९-४२११२५

षडानन्द नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
दिङ्ला, भोजपुर
१ नं. प्रदेश, नेपाल

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE