अ. न. मी

नार्पा भुमि गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

च्याँखु मनाङ
Experience: More than or equals to 1 year
Source: Nagarik Newspaper

अ. न. मी

Basic Job Information

Job Category: Healthcare / Pharma / Biotech / Medical / R&D
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Oct. 7, 2019, 5 p.m. (4 months, 2 weeks ago)

अ. न. मी

विज्ञापन नम्बर : ०१/०६७/०७७

शैक्षिक योग्यता, अनुभव तथा अन्य : 

१. शैक्षिक योग्यता र उमेर : अ.न.मी विषयमा मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट अ.न.मी तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको साथै  NCC मा दर्ता भएको र १८ वर्ष उमेर पूरा भई ३५ वर्ष ननाघेको ।

२. अनुभव : अ.न.मी विषय उत्तीर्ण गरी ABA Training लिएको साथ्रै साविक स्थानीय निकाय वा स्थानीय तह वा अन्यत्र काम गरेको अनुभव भएको उम्मेदवारलाई विशेष ग्राह्यता दिइनेछ ।

३. तलव भत्ता वा अन्य सुविधा : नेपाल सरकारको प्रचलित नियमानुसार |

४. दरखास्त पेश गर्ने तरिका : तोकिएका कागजातसहित दरखास्त फाराम / निवेदन कार्यालयमा उपस्थित भई वा यस कार्यालयको इमेल ठेगाना  [email protected] मार्फत पेश गर्न सकिने छ। दरखास्त फारामको नमूना यस कार्यालयको website - www.narphumun.gov.np बाट प्राप्त गर्न सकिने छ। 

५. दरखास्त दस्तुर : दरखास्त फाराम साथ आवेदन दस्तुतर रू -४००।- कार्यालयमा नगदै तिरेको रसिद वा यस गाउँपालिकाको नेपाल बैंक लि. चामे, मनाङ शाखामा रहेको कोष खाता नम्बर १२८०३००००००००४००१००५ मा जम्मा गरेको भौचर संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

६, दरखास्त दिने अन्तिम मिति : २०७६ असोज १९ गतेसम्म कार्यालय समय भित्र ।

७. उम्मेदवार छ्नौटका आधार : शैक्षिक योग्यता, अनुभव र अन्तर्वार्ता । "

८, अन्तर्वार्ता मिति : यस कार्यालयको अन्तर्वार्ता र सूचीकरण समितिले मिति तोकी आवेदकहरुलाई जानकारी गराउने छ।

९. अन्तर्वार्ताका लागि आउँदा उम्मेदवारहरु सक्कल प्रमाण पत्रसहित उपस्थित हुनु पर्नेछ ।

१०. कार्य विवरण : गाउँपालिका कार्यालयले तोके बमोजिम |

११. करार अवधि : नियमानुसार हुने/ आपसी सहमति एवम्‌ छलफलबाट थप गर्न सकिने ।

१२, म्याद नाघी प्राप्त भएको र रीत पूरा नभएको दरखास्त उपर कुनै कारवाही हुने छैन।

१३. छनौट तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था यस नार्पा भूमि गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयले तोके बमोजिम हुनेछ । 


Applying Procedure

थप जानकारीका लागि सम्पर्क न. : ०६६-४४०२५३, ९८४६७०७३८५ तथा कार्यालयको इमेल [email protected] 

नार्पा भुमि गाउँपालिका 
गाँउ कार्यपालिकाको कार्यालय
च्याँखु, मनाङ

Job Action

TO APPLY: For this job, please follow the applying procedure.


Register Now

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE