Ajambari Saving and Credit Co-operative Ltd.

नगद परिचालक (Teller)

Ajambari Saving and Credit Co-operative Ltd.

नगद परिचालक (Teller)

काठमाण्डौ जिल्लाभर कार्य क्षेत्र बनाई आफ्ना सदस्यहरुलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सफल सदस्य केन्द्रित अजम्बरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, बौद्ध काठमाण्डौको लागी निम्नानुसारको पदमा पदपूर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक उम्मेद्वारहरुले यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ दिन भित्र आवेदन दिनु हुनका लागी यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

नगद परिचालक (Teller)

Views: 1490 | This job is expired 1 year, 2 months ago

पद: नगद परिचालक (Teller)
तह:  (तेश्रो)
संख्या: 
कार्य अनुभव: सम्बन्धित क्षेत्रमा २ बर्षको अनुभव

काम गनु पर्ने स्थान:  मुख्य कार्यालय बौद्ध, काठमाण्डौ ।
शैक्षिक योग्यता: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तिमा +२ वा सो सरह उत्तिर्ण ।
बाञ्छनीय योग्यता:  कम्प्युटर सम्बन्धि ज्ञान (Word Excel), नेपाली टाईपिङ्ग, स्मरण पत्र लेखन र विप्रेषण (Remittance) सम्बन्धि दख्खल भएको साथै दुई पाङग्रे सवारी चालक अनुमती पत्र प्राप्त गरेकोलाई विशेष प्राथमिकता दिईनेछ ।

मासिक तलव भत्ता: संस्थाको नियमानुसार
अन्य सुविधा:  संस्थाको नियमानुसार ।
उमेर:  १८ वर्ष पूरा भई दरखास्त दिने अन्तिम दिनमा ३५ वर्ष ननाघेको ।
छनौट विधि: लिखित तथा अन्तरवार्ता । 

कार्य विवरण सम्बन्धि मुख्य जिम्मेवारी: 

  • दैनिक रुपमा सदस्यको बचत प्राप्ती र बचत फिर्ता सम्बन्धि सम्पूर्ण काम गर्नु पर्ने ।
  • विप्रेषण (Remittance) सम्बन्धि सम्पूर्ण काम गर्नु पर्ने ।
  • संस्थाको उत्पादन तथा सेवाको बारेमा जानकारी गराउनु पर्ने । 
  • कार्यविवरणमा उल्लेख गरी दिएको थप अन्य कार्यहरु गर्नु पर्ने ।      

This job has expired.

Recommended Jobs

Job Action

Similar Jobs
Powered by Merojob AI
job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE