China Trade Multipurpose Co-operative

सहायक अधिकृत

China Trade Multipurpose Co-operative

सहायक अधिकृत

China Trade Multipurpose Co-operative Ltd. (CHITCOL), is one of the fast growing co-operative in Nepal registered under the Cooperative Act, 2048 at the Division Co-operative Office, Kathmandu. CHITCOL is a renowned, reliable and model co-operative dedicated to economic and social development based on values and principles of co-operatives using latest technology, effective management and excellence human resources. It is an one of the active member of District Cooperative Union Limited, Kathmandu, Nepal Multipurpose Central cooperative Union Ltd. (NEMCCU), National Cooperative Bank Ltd. (NCBL) and Asian Confederation of Credit Unions (ACCU). CHITCOL is looking for experience, dynamic, self-motivated and creative candidate for the following position:

China Trade Multipurpose Co-operative Ltd. (CHITCOL), is one of the fast growing co-operative in Nepal registered under the Cooperative Act, 2048 at the Division Co-operative Office, Kathmandu. CHITCOL is a renowned, reliable and model co-operative dedicated to economic and social development based on values and principles of co-operatives using latest technology, effective management and excellence human resources. It is an one of the …

सहायक अधिकृत

Views: 2286 | Apply Before: 22 hours from now

Basic Job Information

Job Category : Banking / Insurance /Financial Services > Business/Product Development, Credit Administration
Job Level : Mid Level
No. of Vacancy/s : [ 1 ]
Employment Type : Full Time
Job Location : Mahabouddha, Kathmandu
Offered Salary : Negotiable
Apply Before(Deadline) : Oct. 17, 2021 17:00 (22 hours from now)

Job Specification

Education Level : Bachelor
Experience Required : More than or equals to 3 years
Professional Skill Required : Interpersonal Marketing Public Relations Management Communication

Job Description

यस संस्थाको लागि निम्न बमोजिमको कर्मचारीको खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्नु पर्ने भएकोले योग्य तथा ईच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट नागरिकताको प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपी, शैक्षिक तथा अन्य योग्यता र अनुभवको प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपी र पासपोर्ट साईजको फोटो थान–१ सम्लग्न गरि दरखास्त आब्हान गरिएको छ ।

आवश्यक संख्या:  १ (एक)
कर्मचारी प्रकार : स्थायी
परीक्षण कालको अवधि : ६ महिना
उमेरको हद : २१ वर्ष पूरा भै ४० वर्ष ननाघेको (महिला उमेदवारको हकमा माथिल्लो उमेरको हदमा पांच वर्षको थप र बहालवाला कर्मचारीलाई उमेरको हद नलाग्ने)

न्युनतम योग्यता :

 • ब्यवस्थापन संकायमा स्नातक वा सो सरहको परीक्षा उत्रिर्ण गरेको, (स्नातकोत्तरलाई प्राथमिकता)
 • नेपाली र अंग्रेजी भाषा शुद्ध बोल्न र लेख्न सक्ने,
 • एडभान्स कम्प्युटर सम्वन्धी तालिम प्राप्त,
 • बैक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थामा अधिकृत स्तरमा कम्तिमा ३ वर्ष कार्य अनुभव,
 • २ पाङ्ग्रे सवारी चालक अनुमति–पत्र प्राप्त
 • संस्थागत लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिवद्ध

सम्पादन गर्नुपर्ने मुख्य कामहरुः

 • संस्थाले लिएको रणनीतिक तथा वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्न भुमिका खेल्ने,
 • बचत तथा ऋण सेवाको प्रवद्र्धन तथा विस्तार गर्ने,
 • सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्वन्धी आन्तरिक कार्यविधि बमोजिम कार्यान्वयन अधिकृतको काम गर्ने,
 • संस्था आवद्ध विभिन्न स्तरीकरण कार्यक्रमहरुको समन्वय र ब्यवस्थापन गर्ने,
 • ब्यवस्थापनले तोकेका अन्य कार्यहरु गर्ने,

सेवा तथा सुविधा : संस्थाको कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०७१ बमोजिम

For more details please CLICK HERE

दरखास्त दिने अन्तिम मिति : २०७८ असोज ३१ गते, आईतबार साँझ ५ः०० बजे सम्म

प्राप्त आवेदनहरुलाई मापदण्ड तोकी सोही आधारमा आवश्यक छनौट गरि संक्षिप्त सूचि तयार गरिनेछ । उक्त सूचिमा परेका उमेद्वारहरुको बीचमा प्रतियोगितात्मक लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरवार्ता गरिनेछ ।

 दरखास्त पठाउने आधिकारिक इमेल ठेगाना [email protected]

पदपूर्ति समिति
चाइना टे«ड बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.
महाबौद्ध, काठमाडौं, फोनः ५७१४००२, ५७१४०४८

OR,


Job Action

Similar Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE