Newspaper Tender

Source: Nagarik

Tender Category : Construction
Type : Bolpatra
Published Date : Dec 14, 2020
Deadline : Dec. 21, 2021, noon
Type : Bolpatra
Views : 220
Construction of Cooperative Market & Asphalt Road

रत्ननगर नगरपालिका 
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
रत्ननगर, चितवन
सूचना संशोधन सम्बन्धमा
प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७७/०८/२८ 

यस रत्ननगर नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय रत्ननगर, चितवनको आ.व. २०७७/०७८ मिति २०७७/०८/२८ गतेको राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचनामा देहाय बमोजिम हुनुपर्नेमा अन्यथा हुन गएकोले सच्याइएको व्यहोरा अनुरोध छ । 

Description of Works

  • Construction of Cooperative Market
  • Construction of Asphalt Road
  • Construction of Asphalt Road

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


Search, Apply & Get Job: FREE