Manthali Saving & Credit Co-operative Society Ltd.

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO)

Manthali Saving & Credit Co-operative Society Ltd.

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO)

रामेछाप जिल्ला मन्थली सदरमुकाम स्थित यस मन्थली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. मा तपशिल बमोजिम पदपूर्ति गनुपर्ने भएकोले आवश्यक योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र ) दिन भित्र रितपुवर्क दरखास्त आव्हान गरिन्छ |

Manthali Saving & Credit Co-operative Society Ltd. (Manthali SACCOS) was promoted by Tamakoshi Sewa Samiti (TSS) during its' co-operative campaign in Ramechhap district. Manthali SACCOS was registered in A.D. 1998/02/02 (B.S. 2054/10/20) at the Department of Cooperative under Ministry of Agriculture and Co-operative, as a community based financial institution. TSS staff and volunteers were mainly involved during its establishment. Manthali SACCOS is located in Manthali Municipality, the headquarters of Ramechhap district. In the beginning, the coverage of Manthali SACCOS was entire 55 VDCs (previous local units) of Ramechhap district until 2012 and it has now reduced the coverage into 16 surrounding VDCs of Manthali, which has been now merged into Manthali Municipality, Ramechhap Municipality, Likhu Rural Municipality & Khandadevi Municipality as per the recent local body restructure. In 1990, before the establishment of Manthali SACCOS, 11 TSS staff & volunteers had started an informal saving & credit group with a total capital of Rs. 11,000. In 1998 at the time of registration, other TSS staff & local people were involved in the group and then it was registered as a formal co-operative society.

रामेछाप जिल्ला मन्थली सदरमुकाम स्थित यस मन्थली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. मा तपशिल बमोजिम पदपूर्ति गनुपर्ने भएकोले आवश्यक योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र ) दिन भित्र रितपुवर्क दरखास्त आव्हान गरिन्छ |

Manthali Saving & Credit Co-operative Society Ltd. (Manthali SACCOS) was promoted by Tamakoshi Sewa Samiti (TSS) during its' co-operative campaign in Ramechhap district. Manthali …

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO)

Views: 2657 | This job is expired 1 week, 5 days ago

पद: प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
तह : १० औं
संख्या :
उमेरः ३० बर्ष पूरा भई ४० बर्ष ननाघेको
मासिक तलब:  संस्थाको नियमानुसार कार्य सम्पादनमा आधारित सम्झौता बमोजिम 

योग्यता /अनुभव / दक्षता :

 • व्यवस्थापन वा अर्थशास्त्र मूल विषयमा स्नातकोत्तर उत्तिर्ण गरी बैक तथा वित्तिय संस्था, सहकारी संघरसंस्था एवं सार्वजनिक संस्थामा व्यवस्थापकिय तहमा रही कम्तिमा ३ (तीन) बर्षको अनुभव प्राप्त गरेको । 
 • सहकारी संस्थाको प्रभावकारी संचालन एंव व्यवस्थापन कार्यमा कुशल नेत्तृत्वदायी भूमिका वहन गर्न सक्ने तथा सरोकारवाला संघसंस्थाहरु समन्वय गर्न सक्ने क्षमता भएको । 
 • कम्प्यूटर सम्बन्धी (Word, Excel, Powerpoint etc ) तालिम प्राप्त वा सो सम्बन्धी पूर्ण रुपमा ज्ञान तथा संचालन सीप भएको।
 • अंग्रेजी भाषा (Reading, Writing and Speaking)  मा राम्रो दक्षता भएको ।
 • विशेष ग्राह्यता : नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघद्वारा प्रवर्द्धित ACEESS तथा PROBATION जस्ता स्तरीकरण कार्यक्रम सम्बन्धी ज्ञान भएको । 
 • छनौट प्रकृया : लिखित परिक्षा, प्रयोगात्मक परिक्षा, व्यावसायिक योजना तर्जुमा तथा प्रस्तुतीकरण तथा मौखिक अन्तर्वार्ता। 
 • आवश्यक योग्यतारअनभवी आवेदकहरु मध्येबाट छोटो सुची तयार गरी छनौट प्रक्रियामा सहभागी गराइनेछ । सो सम्बन्धी आवदेकहरुलाई टेलिफोनरइमेल मार्फत जानकारी गराइनेछ ।

Job Description

 • Report summary of daily activities to Board of Directors.
 • Handle all accounting and financial activities. 
 • Should check and balance to all daily office activities and supervision staffs and their activities.
 • Needs to do marketing to prospective clients.
 • Build trust, value others, communicate effectively, drive execution, forste innovation, focus on delivery to clients, collaborate with others, solve problems creatively and demonstrate high integrity.
 • Maintain professional internal and external relationships that meet company's core values.
 • Establish and maintain effective working team relationships with all support departments. 

This job has expired.

Job Action

Similar Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE