Nagarik Stock Dealer Company

प्रधान सहायक

Nagarik Stock Dealer Company

प्रधान सहायक

Nagarik Stock Dealer Company Ltd. is the first Stock Dealer of Nepal. It is the subsidiary company of Nagarik Lagani Kosh (Citizen Investment Trust-CIT).

प्रधान सहायक

Views: 1097 | This job is expired 1 week, 1 day ago

विज्ञापन नं.  १०४/०७७
तह
तह ५
सेवा: -
समूह: प्रशासन 
आवश्यक संख्या: 

१. शैक्षिक योग्यता र अनुभव 

प्रधान सहायक (तह-५) : मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक वा सो सरह कम्तीमा दोस्रो श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेको र नेपाल सरकार संगठित संस्था वा पुँजीबजारसँग सम्बन्धित संस्थामा कम्तीमा दुई वर्ष काम गरेको अनुभव भएको साथै उच्च माध्यमिक तह (+२) वा स्नातक तहमा १०० पूर्णाङ्कको कम्प्युटर विषय उत्तीर्ण गरेको वा मान्यता प्राप्त संस्थाबाट कम्तीमा ६ महिनाको कम्प्युटर तालिम प्राप्त गरेको । 

पुनश्चः पुँजीबजारसँग सम्बन्धित संस्थामा धितोपत्र खरिद बिक्री कारोबारमा संलग्न भई कार्य गरेको अनुभवलाई विशेष ग्राह्यता दिइनेछ । 

२. उम्मेदवारको उमेरको हद : निवेदन दिने अन्तिम मितिमा २१ वर्ष पूरा भई ४० वर्ष ननाघेको । 

३. आवेदनसाथ पेस गर्नुपर्ने कागजात तथा वितरणहरू : आवेदकले कम्पनीले तोकेको आवेदन फाराममा उल्लेखित विवरण तथा कागजातहरूमा स्वयम्ले प्रमाणित गरी प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्नेछ। 

४. आवेदन दर्ता शुल्क : आवेदकले आवेदन फाराम यस कम्पनीको संस्थापक संस्थाहरूको वेबसाइट क्रमशः www.nlk.org.np, www.nepalre.com र  www.ntc.net.np बाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ । आवश्यक कागजात तथा विवरण सहित आवेदन बुझाउँदा दर्ता शुल्क बापत रू.१००।- यस कम्पनीको प्रभु बैंक लिमिटेडमा रहेको खाता नं. ०७८०१५०१६४३०००१८ मा नगदै वा विद्युतीय माध्यमबाट जम्मा गरी सोको निस्सा समेत संलग्न गर्नुपर्नेछ । 

कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा : कम्पनीको प्रचलित नियमानुसार हुनेछ । 

६. विस्तृत जानकारीका लागि नागरिक लगानी कोषको वेबसाइट www.nlk.org.np हेर्न सकिनेछ ।

सम्पर्क न‌ं : ०१‍-४७८०३३१

Applying Procedure

नोट: दरखास्त फारम कम्पनीको कार्यालय नयाँ बानेश्वर (कृष्ण टावर, दोस्रो तल्ला) मात्र बुझीलिने व्यवस्था गरिएको छ।

For vacancy notice, please CLICK HERE

Form Link: http://nlk.org.np/syllabus/stock-dealer-application-form

Syllabus Link: Level 5 (प्रधान सहायक तह ५) http://nlk.org.np/syllabus/pradhan-sahayak-syllabus

Job Action

Similar Jobs

  • Office In-charge
  • An Engineering Company
  • Deadline: 5 days, 4 hours from now | Views: 1227
job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE