WACT

कार्यक्रम अधिकृत (१ जना)

WACT

कार्यक्रम अधिकृत (१ जना)

Welfare Association for Children Tikapur (WACT) (बाल कल्याण संघ, टीकापुर),  is a non-government organization working in the areas of child well-being, community health, education, peace and transformational development since 1996.

WACT is seeking to recruit competent, committed, self-motivated and enthusiastic candidates for the following positions for Maternal Child Health and Nutrition (MCHN) Project and Sponsorship Component of Community Engagement and Sponsorship Project (CESP) and KISHORI PROJECT being implemented in partnership with World Vision International Nepal (WVIN). WACT is looking for the candidates for the KISHORI PROJECT.

Welfare Association for Children Tikapur (WACT) (बाल कल्याण संघ, टीकापुर),  is a non-government organization working in the areas of child well-being, community health, education, peace and transformational development since 1996.

WACT is seeking to recruit competent, committed, self-motivated and enthusiastic candidates for the following positions for Maternal Child Health and Nutrition (MCHN) Project and Sponsorship Component of Community Engagement and Sponsorship Project …

कार्यक्रम अधिकृत (१ जना)

Views: 1798 | This job is expired 6 months ago

कार्यक्षेत्रः घोडाघोडी न.पा , गौरीगंगा न.पा. , कैलारी गा.पा.

अवधिः सन् २०२० सेप्टेम्बर अन्त्य सम्म 

शैक्षिक योग्यता र काम गरेको अनुभवः Bachelor in Public Health  उत्तिर्ण गरि  ASRH (Adolescent Sexual and Reproductive Health)  को क्षेत्रमा कम्तीमा २ वर्षको अनुभव विद्यालय / स्वास्थ्य संस्थाको चर्पी /  कक्षा / कोठा निर्माण / रेनोभेसन सम्बन्धि अनुभव थप उपयोगी रहनेछ । 

दायित्व र मुख्य जिम्मेवारीः 

 • कार्यक्रम अधिकृतले किशोरी परियोजनामा वल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालको विषयगत / क्षेत्रगत र गुणस्तर मापदण्ड तथा नेपाल सरकारको सम्बन्धित नितीहरुको पालनाको सुनिश्चित गर्नेछन् ।
 • किशोरी परियोजनामा योजना गरिएका कृयाकलापहरुको व्यवस्थापन, कार्यान्वयन, अनुगमन, परियोजनाका कर्मचारीहरुलाई प्राविधिक तथा अन्य आवश्यक सहयोग र समुदाय स्तरमा सरोकारवालहरुसंगको समन्वय र सम्बन्ध विकास गर्ने मुख्य जिम्मेवारी कार्यक्रम अधिकृतको रहुनेछ । 

आवश्यक ज्ञान तथा सीपः

(क) विषयगत ज्ञान

 • MHM (Menstrual Hygiene Management) / ASRH (Adolescent Sexual and Reproductive Health)
 • MHM / ASRH  संग सम्बन्धित नेपाल सरकारको निती, कार्यक्रम र प्राथमिकताहरु
 • व्यवहार परिवर्तन संचार (Behaviour change communication)  

 (ख) कार्यक्रम व्यवस्थापन तथा अन्य सीप

 • योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन लगायत परियोजना चक्र व्यवस्थापन
 • परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन तथा सप्लाई चेन व्यवस्थापन
 • परियोजनाको जोखिम विश्लेषण र व्यवस्थापन
 • अनुगमन, पृष्ठपोषण, दस्तावेजीकरण, र प्रतिवेदन लेखन
 • तालिम सहजीकरण, बैठक सहजीकरण तथा व्यवस्थापन र प्रस्तुतीकरण सीप
 • पैरवी सम्बन्धि ज्ञान र सीप
 • कम्प्युटर सम्बन्धि आधारभुत ज्ञान र सीप भएको (वर्ड, एक्सेल, पावर प्वाइन्ट)

नोट:

इच्छुक नागरिकहरुले माथी उल्लेखित पदको लागि [email protected] इमेल ठेगानामा दरखास्त दिनुहुन आव्हान गरिन्छ

OR,

This job has expired.

Job Action

Similar Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE