सहायक महाप्रबन्धक
Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Limited

The primary objective of the SWBBL is to provide the disadvantaged section of the rural poor with easy access to credit, which will help them to uplift their socio-economic status and make the full use of their existing skills and resources.  The specific objectives include:

 • Providing credit support to low income people for promoting various income raising activities by mobilizing local capital, indigenous skills and labor.
 • Raising production and productivity of poor communities by utilizing their skills and resources.
 • Providing the poor people with capital to encourage them to undertake productive enterprises.
 • Mobilizing rural savings and strengthening credit delivery system to help increase productive assets of the poor people.
 • Making the poor communities aware and conscious among the poor communities on the need and importance of self-help development.

सहायक महाप्रबन्धक

Views: 1414 | This job expired 4 days, 11 hours ago

विज्ञापन सम्बन्धी अन्य जानकारी यस प्रकार रहेको छ ।

विज्ञापन नं :५/०७५/०७६ (खुल्ला)

पदः सहायक महाप्रबन्धक
आवश्यक पद संख्याः १ (एक)

न्यूनतम शैक्षिक योग्यताः

 • मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तिमा स्नाकोत्तर तह उत्तीर्ण भएको÷विदेशको शैक्षिक योग्यता भए समकक्षता प्रमाणपत्र पेस गर्नु पर्नेछ ।

अनुभवः बैंक:

 • वित्तीय संस्थामा न्यूनतम १० वर्ष काम गरेको अनुभव र लघुवित्त वित्तीय संस्थामा कम्तिमा ५ वर्ष वरिष्ठ व्यवस्थापक÷प्रबन्धकको कार्य अनुभव भएको हुनु पर्नेछ ।

उमेरः दरखास्त दिने अन्तिम मितिमा २१ वर्ष पुरा भई ४० वर्ष ननाघेको हुनु पर्नेछ । महिलाको हकमा ४५ वर्ष ननाघेको हुनु पर्नेछ । वहालवाला कर्मचारीको हकमा उमेरको हद लागू हुने छैन ।

मुख्य जिम्मेवारीः 

 • वित्तिय संस्थाको नीति नियम, निर्देशनहरुको पालना गर्ने गराउने, कार्यक्रमको सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, कर्मचारीहरुको वृति विकासका कार्य गर्ने, वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने, विभागीय स्तरमा समन्वय गर्ने, नीति नियमहरु तर्जुमा गर्न सहयोग गर्ने, दैनिक प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्ने र समय समयमा वित्तीय संस्थाले तोकेको थप जिम्मेवारी समेत पुरा गर्नु पर्नेछ ।

सीप तथा क्षमताः नेपाली तथा अंग्रेजी भाषामा राम्रो दखल भएको, व्यवसायिक व्यवस्थापकीय क्षमता भएको, नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने, कर्मचारीहरुलाई काममा उत्प्रेरित गर्न सक्ने, तोकिएको समय सीमाभित्र कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने, समस्या समाधान गर्न सक्ने् र कम्प्युटर सम्बन्धी ज्ञान भएको हुनु पर्नेछ ।

परीक्षाको किसिमः 

 • लिखित परीक्षा 
 • प्रस्तुतिकरण 
 • अन्तर्वार्ता 

लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रमः लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयको सूचनापाटी वा यस वित्तीय संस्थाको वेभसाइट www.swbbl.com.np बाट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

परीक्षा दस्तुरः परीक्षा दस्तुर रु १५००÷– (एक हजार पाँच सय) आवेदन गर्दाका समयमा नै बुझाउनु पर्नेछ । कुनै कारणबाट आवेदकको नाम लिखित परीक्षाको लागि स्वीकृत नभएमा वा छनौट सूचीमा नपरेमा वाहेक अन्य अवस्थामा परीक्षा दस्तुर फिर्ता हुने छैन ।

छोटो सूची प्रकाशनः प्राप्त निवेदनहरु मध्ये वित्तीय संस्थाले निर्धारण गरेको आधारमा छोटो सूची प्रकाशन गरिने छ । लिखित परीक्षाको लागि छनौट सूचीमा परेका उमेदवारलाई लिखित परीक्षा हुने मिति स्थान र समय छोटो सूची प्रकाशन गर्ने समयमा जानकारी गराईनेछ ।

प्रस्तुतिकरण र अन्र्तवार्ताः लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका उमेदवारहरुलाई प्रस्तुतिकरणको विषय सहित प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्ताको लागि सूचना गरिने छ ।

परीक्षणकालः लिखित परीक्षा, प्रस्तुतिकरण, अन्र्तवार्ताबाट योग्यताक्रमको आधारमा उमेदवारलाई छनौट गरी एक वर्षको परीक्षणकालमा राखिने छ ।

तलब तथा सेवा सुविधाहरु : 

 • वित्तीय संस्थाको नियमानुसार हुनेछ ।

अन्य

 • निवेदन दिएको खामको बाहिरपट्टी विज्ञापन नं. र पद उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
Applying Procedure

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट राष्ट्रिय स्तरको लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रुपमा कारोवार गर्न इजाजत प्राप्त यस स्वावलम्वन लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. लाई एक जना सहायक महाप्रबन्धक आवश्यक भएकोले इच्छुक योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले नागरिकताको प्रतिलिपि, आफ्नो शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरुको प्रतिलिपि, अनुभवको प्रतिलिपिहरु नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित गराई आफ्नो विस्तृत वैयक्तिक विवरण (२ प्रति फोटो सहित) संलग्न गरि २०७६ फाल्गुण ५ गतेभित्रयस वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय,बालुवाटार काठमाडौंमा पेस गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । वित्तीय संस्थाको हितलाई ध्यानमा राखी प्राप्त निवेदनहरु मध्ये सबै वा केहीलाई कारण खोली वा नखोली स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने सम्पूर्ण अधिकार वित्तीय संस्थामा सुरक्षित रहनेछ । यस अघि निवेदन दिने उमेदवारहरुको निवेदनलाई कायम गरिएकोले पुनः निवेदन दिनु पर्ने छैन ।

  

Job Action

TO APPLY: For this job, please follow the applying procedure.


Register Now

Similar Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE