ईशान मेमोरियल अस्पताल

INTERNAL MEDICINE DOCTOR

ईशान मेमोरियल अस्पताल

INTERNAL MEDICINE DOCTOR

INTERNAL MEDICINE DOCTOR

ईशान मेमोरियल अस्पताल

Experience: More than or equals to 1 year
Source: Kantipur Newspaper

INTERNAL MEDICINE DOCTOR

Basic Job Information

Job Category: Healthcare / Pharma / Biotech / Medical / R&D
Job Level: Entry Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Offered Salary: NRs. 250,000.00 Monthly
Apply Before(Deadline): May 9, 2022, 11:55 p.m. (2 weeks ago)

INTERNAL MEDICINE DOCTOR

यस सामुदायिक ईशान मेमोरियल अस्पतालको लागि विशेषज्ञ चिकित्सक आवश्यक भएकोले योग्यता पुगेका ईच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र यस अस्पतालको email id [email protected] मा कागजात पेश गर्न हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

पदआवश्यक संख्यापरीक्षाको किसिमतलब
INTERNAL MEDICINE DOCTORअन्तरवार्ता२,५०,०००
PEDIATRICS DOCTORअन्तरवार्ता२,५०,०००
MDGP DOCTORअन्तरवार्ता२,५०,०००
MEDICAL OFFICERअन्तरवार्ता१,००,०००
GYNECOLOGIST DOCTORअन्तरवार्ता२,५०,०००

१. नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा विशेषज्ञता दर्ता भएको प्रमाणपत्र अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्नेछ । 

२. उमेर २१ वर्ष पुरा भई ४५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ । 

३. हस्तलिखित निवेदन सहित शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रतिलिपि । 

४. प्राप्त दरखास्तहरुको shortlist तयार गरी छनौट गरिनेछ । 

५. अन्तरवार्ताको मिति दरखास्त बुझाउने अन्तिम मितिको भोलिपल्ट प्रकाशित गरिनेछ ।

६. कम्तिमा १ वर्ष अनुभव भएको हुनुपर्नेछ ।

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE