आधिखोला बहपाविधिक शिक्षालय

सूचना प्रविधि प्रशिक्षक

आधिखोला बहपाविधिक शिक्षालय

सूचना प्रविधि प्रशिक्षक

सूचना प्रविधि प्रशिक्षक

आधिखोला बहपाविधिक शिक्षालय

बालिङ, स्याङ्जा
Source: Gorkhapatra Newspaper

सूचना प्रविधि प्रशिक्षक

Basic Job Information

Job Category: IT & Telecommunication
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Contract
Apply Before(Deadline): Jan. 13, 2021, noon (2 weeks ago)

सूचना प्रविधि प्रशिक्षक

यस आँधिखोला बहुप्राविधिक शिक्षालय वालिङ - १३. स्याङ्जाका लागि तपसिल अनुसारका कर्मचारी सेषा करारमा लिनुपर्ने भएको हुनाले योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकबाट स्वयद्वारा प्रमाणित २ प्रति शैक्षिक योग्यता र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र सहित रीतपूर्वक दरखास्त दिनुहुनका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

वि.नं.: २/७७/७८ 
पदनाम/ श्रेणी/ सेवा: सूचना प्रविधि प्रशिक्षक (अधिकृत स्तर तृतीय श्रेणी प्रा) 
संख्या: १
आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक तह वा सो सरह उत्तीर्ण ।
दस्तुर: १०००/

  • सेवा/सुविधा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्को नियमानुसार हुनेछ ।
  • उम्मेद्वारको छनोट पक्रिया लिखित परीक्षा र अन्तर्वाता हुनेछ ।
  • दरखास्त दिने अन्तिम मिति र समय २०७७/०९/२९ गते कार्यालय समयभित्र लिखित परीक्षा हुने मितिः २०७७/१०/०३ र अन्तर्वार्ताको मिति पछि प्रकाशित गरिनेछ । 
  • म्याद सकिए पछि आएका र रीत नपुगेका दरखास्त फारामहरू रद्द गरिनेछ । 
  • परीक्षा दस्तुर नेपाल बैंक लिमिटेडको वालिङ सावाना ऑपिन्बोला बहुप्राविधिक शिक्षालयको नाममा रहेको खा.न.०८३००१०६५८५४६२०००००१ मा जम्मा गर्नुपर्नेछ। 

Applying Procedure

विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क ९८५६००१००५, ९८५७०१०८१८ 

पदपूर्ति समिति 
आधिखोला बहपाविधिक शिक्षालय

पाविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् 
आँधिखोला बहुप्राविधिक शिक्षालय
बालिङ - १३, स्याङ्जा 

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE