कञ्चनरूप नगरपालिका

रोजगार संयोजक

कञ्चनरूप नगरपालिका

रोजगार संयोजक

रोजगार संयोजक

कञ्चनरूप नगरपालिका

कञ्चनपुर, सप्तरी
Source: Annapurna Post Newspaper

रोजगार संयोजक

Basic Job Information

Job Category: Human Resource /Org. Development
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Sept. 22, 2020, noon (6 days, 15 hours ago)

रोजगार संयोजक

विज्ञापन नं: २/०७७/७८
तह: छैटौं

परीक्षाको किसिम : लिखित, अन्तरवार्ता र प्रयोगात्मक | 
परीक्षा मिति : छोटो सूची प्रकाशित गरेपछि गरिनेछ। 
तलब: नेपाल सरकारको नियम अनुसार हुनेछ । 
दस्तुर: रु १०००

न्यूनतम योग्यता: 

१. छैटौ तह सरहको रोजगार संयोजकका लागि नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तिमा स्नातक तह सो सरह उर्तीण गरेको।

२. दरखास्त दिने अन्तिम मिति २०७७|०६।०५ गते ।

३. दरखास्त दिने अन्तिम मितिमा छैटौं सरहको लागि २१ वर्ष पुरा भई ४५ वर्ष ननाघेको । 

४. भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरि कुनै कारबाही नभएको । 

५. नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार नठहरिएको ।

Applying Procedure

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, रोजगार संयोजक पदपूर्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धि मापदण्ड, २०७६ को स्वीकृत | दरबन्दीमा कार्य गर्न लिखित, प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरवार्ता द्वारा करार नियमानुसार पदपूर्ती गरिने भएकोले योग्यता पुगेको उम्मेदवारहरुबाट यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिन भित्रमा कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराउन हुन यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ। 

आवश्यक कागजात: 

१. शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको पछाडि पट्टी आफैले प्रमाणित गरेको प्रतिलिपि । 

२. अनुभवका प्रमाण पत्रहरु ।

३. नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।

४. ३ प्रति PP size फोटो। 

५. विदेशी विश्व विद्यालयबाट लिएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र भएकोमा समतुल्य प्रमाणित भएको कागजातको प्रतिलिपि ।

६. अनुभव तथा स्थानिय निकायमा काम गरेको अनुभव भएको व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिईनेछ। 

७. दस्तखात फारम यस नगरपालिकाको वेवसाइटबाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

कञ्चनरूप नगरपालिका 
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
कञ्चनपुर, सप्तरी,
प्रदेश नं. २, नेपाल 

Job Action

Similar Jobs

  • HR Generalist
  • An Investment Holding Company
  • Deadline: 6 days, 20 hours from now | Views: 1039

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE