सिगास गाउँपालिका

रोजगार संयोजक

सिगास गाउँपालिका

रोजगार संयोजक

रोजगार संयोजक

सिगास गाउँपालिका

गर्जे, बैतडी
Source: Nagarik Newspaper

रोजगार संयोजक

Basic Job Information

Job Category: Human Resource /Org. Development
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Sept. 15, 2020, noon (1 week, 6 days ago)

रोजगार संयोजक

सिगास गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
गर्जे, बैतडी
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल 

रोजगार संयोजक पद करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/०५।१४) 

प्रस्तुत विषयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय (प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम) अन्तर्गत यस सिगास गाउँपालिकामा सञ्चालित रोजगार सेवा केन्द्रका लागि आवश्यक रोजगार संयोजक पद रिक्त रहेकाले रोजगार संयोजक पद करारमा पदपूर्तिका लागि निम्न बमोजिम योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकले सूचना प्रकाशित मितिले १५ दिन भित्र माग बमोजिमको विवरण र राजश्व तिरेको रसिद सहित यस गाउँपालिकाको कार्यालयमा निवेदन दिनहुन अनुरोध छ। 

 • आवश्यक न्यनतम योग्यता: 
  क. नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तिमा स्नातक तह वा सो सरह उत्तिर्ण गरेको।
  ख. भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी कुनै कार्वाही नभएको। 
  ग. नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार नठहरिएको। 
 • उमेरः दरखास्त दिने अन्तिम मितिमा २१ बर्ष पुरा भई ४५ बर्ष ननाघेको । 
 • दरखास्त दिने स्थान: सिगास गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय गर्जे, बैतडी। 
 • दरखास्त दिने अन्तिम मिति: २०७७/०५।२८ (कार्यालय समय भित्र) 
 • आवेदन दस्तुरः १०००।- (सिगास गाउँपालिकाको राजश्व शाखामा दाखिला गर्नुपर्ने) 
 • छनौटको किसिमः प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सुची प्रकाशन र लिखित परिक्षा 
 • आवेदनसाथ संलग्न कागजातहरु: आवेदक स्वयमले प्रमाणित गरेका देहाय बमोजिमका कागजातहरुको प्रतिलिपि
  क. नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 
  ख. न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 
  ग. चारित्रिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 
  घ. २ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो। 
 • सेवा सुविधा: रोजगार संयोजकको पदपुर्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ को दफा (१८), (१९) र (२०) बमोजिम हुनेछ । 
 • रोजगार संयोजकले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य विवरण: रोजगार संयोजकको पदपुर्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ को दफा (१४) बमोजिम हुनेछ। 
 •  आवेदन पाइने स्थान: सिगास गाउँपालिका, गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय गर्जे, बैतडी।

Applying Procedure

 •  रोजगार संयोजक पदको लागि आवश्यक पाठ्यक्रम तथा अन्य जानकारी www.pmep.gov.np मा उपलब्ध हुनेछ ।

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सिगास गाउँपालिका

Job Action

Similar Jobs

 • HR Generalist
 • An Investment Holding Company
 • Deadline: 6 days, 20 hours from now | Views: 1039

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE